Photo of the Week: 10/16

Melanie White, Photographer

pow