The Birthday Party DJ: Gabe Eubanks

Sammy Draper, 21st Century Journalism student